تخصصی حقوق و فقه

جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده کنید

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم) مدنی و تجاری

 

ابطال وكالت نامه
اظهار نامهءعزل از وكالت
دادخواست ابطال وكالت نامه و سند رسمي انتقال
دادخواست ابطال وكالت نامه با دستور موقت
درخواست دستور موقت به منع استفاده از وكالت نامه


 

 


 

 

تأمين دليل
 

 
 

تأمين دليل خانه و آپارتمان
دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت ‏ (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت ‏ (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت(از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل عيوب ملك خريداري شده (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل عيوب ملك خريداري شده (از دادگاه)

 
 

تأمين دليل مالك و مستاجر
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (2)(از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از دادگاه)

دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از دادگاه)

 
  

 

توقيف اموال و تأمين خواسته
دادخواست تامين خواسته عمومي (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تامين خواسته عمومي (از دادگاه)
دادخواست قرار تامين خواسته (توقيف عين موضوع معامله )
دادخواست قرار تأمين خواسته (اجاره بهاء ) (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست قرار تأمين خواسته (اجاره بهاء ) (از دادگاه)
دادخواست قرار تامين خواسته مهريه
دادخواست قرار تامين خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوكاله ) (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست قرار تامين خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوكاله ) (از دادگاه)
دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از دادگاه)

 

 
توقيف اموال و تأمين خواسته با مطالبه وجه مربوطه
دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته(از دادگاه)
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي با قرار تأمين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي با قرار تأمين خواسته (از دادگاه)
دادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختي با تأمين خواسته
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني با قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني با قرار تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامين خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع با قرار تأمين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع با قرار تأمين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه بهاي اتومبيل با قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه بهاي اتومبيل با قرار تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرض الحسنه با قرار تأمين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرض الحسنه با قرار تأمين خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت با قرار تأمين خواسته
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملك غيربا تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملك غيربا تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري با تامين خواسته (1)(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري با تامين خواسته (1)(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري/حق الزحمه كارشناسي با تامين خواسته (2) (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري/حق الزحمه كارشناسي با تامين خواسته (2) (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي با قرار تامين خواسته (از دادگاه)
دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از دادگاه)
 
 
 


 

 
 

رفع مزاحمت
دادخواست رفع مزاحمت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت (از دادگاه )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از دادگاه )


رفع ممانعت از حق
دادخواست رفع ممانعت از حق (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع ممانعت از حق(از دادگاه )
دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از دادگاه )


زمين شهري
دادخواست اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري
دادخواست اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند دولت
دادخواست اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند دولت با دستور موقت


شناسنامه
دادخواست ابطال شناسنامه قبلي و صدور شناسنامه جديد
دادخواست الزام به تغيير نام
دادخواست الزام به تغيير نام فرزند

 

قرار داد و تعهدات

الزام به تنظيم سند رسمي مال غير منقول با توابع مربوطه

الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان

دادخواست الزام به تحويل مورد معامله
دادخواست الزام به تحويل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله و اخذ پايان كار و تفكيك و تنظيم سند رسمي انتقال
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله و اخذ پايان كار و تفكيك و تنظيم سند رسمي انتقال و تحويل مبيع
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله و تفكيك و تنظيم سند رسمي انتقال
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان با تحويل مبيع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان باتحويل مبيع و فك رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان با فك رهن
 

الزام به تنظيم سند رسمي خانه
دادخواست الزام به تحويل مورد معامله
دادخواست الزام به تحويل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه با تحويل مبيع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه باتحويل مبيع و فك رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه با فك رهن


الزام به تنظيم سند رسمي عمومي
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي و درخواست ابطال عمليات اجرائي با دستور توقيف عمليات اجرائي
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظيم سند و درخواست تنظيم سند رسمي انتقال
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظيم سند و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با درخواست صدور تأخير عمليات اجرائي
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظيم سند و درخواست صدور تأخير عمليات اجرائي
دادخواست وارد ثالث در پرونده الزام به تنظيم سند و درخواست تنظيم سند رسمي انتقالالزام به تنظيم سند رسمي مال منقول
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبیل
الزام به تحويل مبيع ( اتومبيل )(از شوراي حل اختلاف )
الزام به تحويل مبيع ( اتومبيل )(از دادگاه )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل(از شوراي حل اختلاف )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل (از دادگاه )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل و تحويل مبيع (از شوراي حل اختلاف )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل و تحويل مبيع (از دادگاه )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل و تحويل مبيع با دستور موقت
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل و تحويل مبيع با فك رهن و دستور موقت
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبيل
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبيل با توقيف عين آن


 

الزام به تنظيم سند رسمي انتقال امتياز تلفن
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن و تحويل گوشي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن و تحويل گوشي (از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن و تحويل گوشي با دستور موقت
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن با پرداخت بدهي معوقه(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن با پرداخت بدهي معوقه(از دادگاه )


عمومي قرارداد و تعهدات
دادخواست الزام به انجام تعهد در تعميرات(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در تعميرات(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از شوراي حل اختلاف )(1)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از دادگاه )(1)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از شوراي حل اختلاف )(2)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از دادگاه )(2)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن با پرداخت بدهي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن با پرداخت بدهي(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضايت خواهان(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضايت خواهان(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحويل مبيع(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به تحويل مبيع(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحويل مبيع با قرارتامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به تحويل مبيع با قرارتامين خواسته (از دادگاه )
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد معامله فضولي و استرداد وجوه
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد و استرداد مبيع
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختي
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختي با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چك
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختيمالک و مستاجر
محلهاي تجاري
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (از شوراي حل اختلاف)(1)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (از دادگاه)(1)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (از شوراي حل اختلاف)(2)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (از دادگاه)(2)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه و تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه و تعدي و تفريط (از دادگاه )
دادخواست تأمين دليل و تخليه به علت انتقال به غير
دادخواست تجويز انتقال منافع
دادخواست تخليه به علت انتقال به غير
دادخواست تخليه به علت تغيير شغل
دادخواست تخليه به علت نوسازي
دادخواست تخليه به علت نياز شخصي
دادخواست تعديل اجاره بها


موضوعات مشترك محلهاي مسكوني و تجاري
دادخواست الزام به انجام تعمييرات اساسي مورد اجاره(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعمييرات اساسي مورد اجاره(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحويل مورد اجاره
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه )
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از دادگاه )
دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از دادگاه )
دادخواست تخليه به علت انقضاء مدت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت انقضاء مدت (از دادگاه)
درخواست تخليه به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 ( از شوراي حل اختلاف)
درخواست تخليه به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 ( از دادگاه‌)
دادخواست تخليه به علت انقضائ مدت با مطالبه اجور معوقه(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت انقضائ مدت با مطالبه اجور معوقه(از دادگاه )
دادخواست تخليه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حكم(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حكم(از دادگاه )
دادخواست تخليه به علت ايجاد مركز فساد (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت ايجاد مركز فساد (از دادگاه )
دادخواست تخليه به علت تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت تعدي و تفريط (از دادگاه ) `
دادخواست تعديل اجاره بهاء پس از انقضاء مدت
دادخواست تعيين اجاره بهاء
دادخواست تعيين اجاره بهاء تا زمان صدور حكم
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد اجاره و تخليه به علت تخلف از شروط قراردادي
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد اجاره و تخليه به علت تخلف از شروط قراردادي و اجرت المثل ايام تصرف
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد اجاره و تخليه به علت تخلف از شروط قراردادي و اجور معوقه
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبيق با وصف/وقوع عيب / در معرض خرابي بودن
دادخواست قرار تامين خواسته اجورمعوقه(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست قرار تامين خواسته اجورمعوقه(از دادگاه )
دادخواست مطالبه اجرت المثل ايام تصرف(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه اجرت المثل ايام تصرف(از دادگاه )
دادخواست مطالبه اجور معوقه(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه اجور معوقه(از دادگاه )


مطالبه وجه

مطالبه وجه چك
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي با تامين خواسته(از دادگاه )


مطالبه وجه خسارت
دادخواست مطالبه خسارت احتمالي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت احتمالي (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت از شهرداري (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت از شهرداري (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت زايد بر ديه (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت زايد بر ديه (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبيل (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبيل(از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از دادگاه )
دادخواست مطالبه ضرر و زيان كيفري (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه ضرر و زيان كيفري (از دادگاه )
دادخواست مطالبه هزينه ها (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه هزينه ها (از دادگاه )


مطالبه وجه سفته
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامين خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه )


مطالبه وجه ضمانت و سپرده
دادخواست مطالبه وجه ضمانت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامين خواسته (از دادگاه )


مطالبه وجه عمومي
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه با قرار تامين خواسته عمومي(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه با قرار تامين خواسته عمومي (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/قرض الحسنه (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/قرض الحسنه (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرض الحسنه با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرض الحسنه با قرار تامين خواسته (از دادگاه )
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد (از دادگاه )
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه بهائ مورد معامله مال غير(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه بهائ مورد معامله مال غير(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه بهائ مورد معامله مال غير با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه بهائ مورد معامله مال غير با تامين خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه وساطت(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه وساطت(از دادگاه )
دادخواست مطالبه حق الوكاله /حق داوري/هزينه كارشناسي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه حق الوكاله /حق داوري/هزينه كارشناسي (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از دادگاه )
دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي (از دادگاه )ملك مشاعي
دادخواست اعتراض به تصميم واحد ثبتي در افراز
دادخواست صدور دستور فروش ملك مشاعي
درخواست صدور تجويز انتقال سهم مالكانه مشمول

 

موضوعات تجاري

دادخواست ابطال صورتجلسات شركت اولي و ابطال شركت دوم

منبع

+ نوشته شده در  2010/4/27ساعت 7:19  توسط سید حسین میری  |